ŽUPNI GLASNIK 2018. godina
ŽUPNI GLASNIK 2017. godina
ŽUPNI GLASNIK 2016. godina
ŽUPNI GLASNIK 2015. godina
ŽUPNI GLASNIK 2014. godina
ŽUPNI GLASNIK 2013. godina (pritisnuti na naslov)